ජල සම්පාදනේ වළකට වැටුණු තාත්තයි දුවයි - කවුද මේවට වගකියන්නේ - Hiru News 20-09-23