තීරණ ගත්තේ විධිමත් කමිුවකින් නෙමෙයි - රතන හිමිගේ හෙළිදරව්ව - Hiru News 26-11-21