හිසට සෙවණක් හෝ නො මැති පාසල - බලධාරි අවධානය නැති ව වැසී ගිහින් - Hiru News 14-10-21