හිදෝගම පොලීසියේ අවුරුදු සංග්‍රහය - Hiru News 16-04-19