අපිට කිසිම ඇමති තනතුරක් එපා - මූණු වෙනස අපේ ප්‍රශ්නයක් නොවේ - Hiru News 06-08-22