ක්‍රිකට් පරාජය පාවාදීලා - පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණිල්ලක් - Hiru News 19-09-23