පොඩ්ඩක් ඩාම් වුණා ඩූම් වුණා - ලිට්‍රෝ හා ලාෆ්වලට බැඳුණු වැට - Hiru News 09-12-21