ඇමති විමල් මහනායක හිමිවරු බැහැ දකී - Hiru News 03-12-19