අල සහ ලූණුවලට සහතික මිලක් ලබාදෙනවා - Hiru News 10-11-19