ඉන්දීය ගුවන් යානයක් යාපනයට ගොඩබසී - Hiru News 16-10-19