එජාපය ගන්න තීරණය ආශු පැහැදිලි කරයි - Hiru News 15-02-20