ගෝඨාභය දිවයිනට එන දිනය ගැන - උදයංග වීරතුංග කළ විශේෂ හෙළිදරව්ව - Hiru News 18-08-22