විදේශ ණය නොගෙවීම සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකු අධිපතිගෙන් පිළිතුරු - Hiru News 26-09-23