රෝහලෙන් සී.අයි.ඩී යට අපුරුවට ආ රාජිත - Hiru News 15-01-20