තාමත් ඡන්දෙ කල් දාන්න බලන ආණ්ඩුව - රෙදි ගැලවුණු අලි පොහොට්ටුව - Hiru News 25-01-23