ආබාධ සහිත දරුවන් සිටින පාසල් වෙත දිවා ආහාරය ලබා දෙන්න අවධානය - Hiru News 03-04-24