\'ජනාධිපතිතුමා තමයි ගෲප් එක මෙහෙයවන්නේ ඒ අය තමයි මට මඩගහන්නේ\' - Hiru News 19-09-23