වෙසක් සැමරුමට සූදානම - ඇඳිරිනීතිය නැතිවුණොත් බලන්න පුළුවන් - Hiru News 15-05-22