\'ලක්ෂ එකහමාරක් දෙන්න වාහනය දෙන්නම්\' - වාහනය ඉස්සුවේ සීසර්ලම ද - Hiru News 22-11-23