උතුරේ ඉඩම් ගැන ජනපති දුන්නු නියෝගය - Hiru News 09-11-18