ආසියානු ක්‍රිකට් පරාජයට ලෝක තරගාවලිය අවදි කිරීමේ සංඥාවක් - Hiru News 19-09-23