රැකියා ඉල්ලා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණ - Hiru News 17-09-20