ප්‍රශ්නය ඉවර වෙන්න වෘත්තීය සමිතිත් එක්කම මණ්ඩලේ විකුනන්න - Hiru News 18-08-22