නව ඩිජිටල් හැඳුනුම්පතක් - අනන්‍යතාව තහවුරු කරන්න කරුණු මදි - Hiru News 23-06-22