සෞභාග්‍යයේ දැක්ම යටතේ හැටන් පැල්පත් නිවාස වෙනුවට නව නිවාස - Hiru News 22-10-20