සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම - වැරදි වැඩ කළොත් ප්‍රතිඵලය අවලංගුයි - Hiru News 26-05-23