තරුණ තරුණියන් පිරිසක් එක්ව ජයටම කරගෙන ගිය මත් සාදය වැටලූ හැටි - Hiru News 17-09-20