හෙරොයින් ජාවාරම්වලින් උපයා ගත් කෝටි ගණන් මුදල් එළියට එන හැටි - Hiru News 02-08-20