ඇමති නිමල් ඉල්ලා අස්වෙයි - දිට්ඨධම්මවේදනීය කර්මය පටිසන් දීලා - Hiru News 07-07-22