කුවේට් ගිය ලාංකිකයෙකුට වෙඩි - ඕඩරේ පරක්කුයි කියලා වෙඩි තිබ්බේ - Hiru News 24-02-24