යළිත් සටනට එන ගුරුවරු - සාපෙළ කල් යන්නේ පේපර් බලාගන්න බැරි නිසා- Hiru News 19-03-23