ඥානසාර හිමිගේ නඩුවෙන් ඉවත් වූ විනිසුරුවරයා ඇතුළු හිරු රට වටා - Hiru News 16-09-20