තෙල් මිල වැඩිකළ හැටි වැරදියි අසාධාරණයයි මහ රෑ විදුලියට වෙන දේ - Hiru News 28-06-22