උතුරු වසන්නතයෙන් බිහිවූ බදියුදීන් - Hiru News 22-05-19