ස්වයං විවේචනයකට සූදානම් - ඇමති කබීර් - Hiru News 17-05-19