ඩබල් වුණු රත්තරං උකස් කිරීම - ඩුබායි රත්‍රංවලට යටවුණු රුපියල - Hiru News 19-03-23