උද්දික 'නෝ කතා'- වෙඩි තැබූ පුද්ගලයන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න - Hiru News 19-09-23