මැතිසබයේ උණුසුම් වුණු ආදරය - වරප්‍රසාද කමිටුවට ගේන්න මම බය නෑ - Hiru News 26-05-23