ප්‍රියන්තගේ දේහය හෙට දිවයිනට - වන්දි දෙන බව පාකිස්ථානය කියයි - Hiru News 06-12-21