සාමාන්‍ය පෙළ ලියා ගෙදර යමින් සිටි සිසුවියට සිදුවූ නොසිතූ දේ - Hiru News 16-05-24