මාර්ගයට ගල් පෙරලුනු මාවරල ප්‍රදේශය - Hiru News 15-08-19