පාකිස්ථාන අගමැති දිවයිනට - ඉන්දීය ගුවන් අවකාශය භාවිතයටත් අවසර - Hiru News 23-02-21