පලා යන්නට හැදූ හරක්කටාට සහාය වූ - කොස්තාපල්ට කෝටියක මුදලක් දීලා - Hiru News 19-09-23