යළිත් කිරිපිටි හිඟ වීමේ අවදානමක් - ජනපති කියන දේ වත් අහන්නේ නැහැ - Hiru News 27-11-22