මකර කටට වැටුණු සුපිරි වණ්ඩි - ආණ්ඩුවේ වාහන තියන් ගහන සුපිරි ගේම් - Hiru News 19-03-23