බස් නැති අපට කෝච්චිත් විරිත්තනවා - කොටුව මරදාන වැසී ගිය හිස් ගොඩ - Hiru News 06-07-22