විරෝධතාවට නීතිඥ සහාය - නතර කළොත් මිනිස් අයිතිවාසිකම් නැතිවෙයි - Hiru News 07-07-22