ඒ ලෙවල් කල්දාන උත්සාහය දිනුම් ද - විභාග කොමසාරිස්ගෙන් උත්තරයක් - Hiru News 20-09-23