විල්පත්තු තීන්දුවට එරෙහිව බදියුදීන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යයි - Hiru News 22-11-20