පළමුවැනිදා රට විවෘත කිරීමේ සැලසුම ගැන සෞඛ්‍ය ඇමති අද කියපු දේ - Hiru News 26-09-21